Πολλά παιδιά παράγουν τους φθόγγους της ομιλουμένης γλώσσας λανθασμένα. Τα προβλήματα αυτά περιλαμβάνουν πολλούς τύπους αρθρικών μειονεκτημάτων, τόσο λειτουργικών, όσο και οργανικών, και αποτελούν το συχνότερο τύπο διαταραχής της ομιλίας στο γενικό πληθυσμό.

ποιες είναι οι αιτίες των προβλημάτων του λόγου και της ομιλίας;

Οργανικές διαταραχές (οδοντικές ανωμαλίες, προβολή γλώσσας, εγκεφαλική παράλυση, βαρηκοΐα…)
Αναπτυξιακή ανωριμότητα (κινητική, γνωστική, νοητική, κοινωνική ανωριμότητα, ανωριμότητα λόγου και ομιλίας…)
Ψυχολογικοί – οικογενειακοί παράγοντες που σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό μπορεί να επηρεάζουν το μέγεθος αυτής της δυσκολίας ή να αποτελούν την πηγή τους.

πώς εκδηλώνονται οι δυσκολίες στο λόγο;

Το παιδί:

  • δυσκολεύεται να μιμηθεί ήχους
  • υποκαθιστά ένα φθόγγο με έναν άλλο στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος της λέξης
  • παράγει τους επιδιωκόμενους φθόγγους, αλλά τους μετατρέπει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην είναι κατανοητοί
  • προσθέτει έναν επιπλέον φθόγγο, που δεν αποτελεί μέρος της λέξης
  • δυσκολεύεται να δημιουργήσει προτάσεις, κατά τον προφορικό του λόγο (επικοινωνεί μονολεκτικά)
  • έχει φτωχό λεξιλόγιο
  • δυσκολεύεται να κατανοήσει αυτά που του λένε / ζητούν
  • παραλείπει φθόγγους, χωρίς αυτοί να αντικαθίστανται από άλλους
  • δυσκολεύεται να επικοινωνήσει και να λάβει μέρος σε συζητήσεις με παιδιά της ηλικίας του

τι πρέπει να κάνω σαν γονιός;

Οι γονείς θα πρέπει ν’ απευθυνθούν σε κάποιο ειδικό, μόλις αντιληφθούν κάποια δυσκολία του παιδιού στο λόγο του. Θα πρέπει να αναγνωρίσουν και να αποδεχθούν, ότι το παιδί τους έχει ενδεχομένως μία παροδική δυσκολία και ότι χρειάζεται βοήθεια και να μην το απομονώσουν. Όσο πιο γρήγορα διαγνωστεί το πρόβλημα, τόσο καλύτερα θα αντιμετωπιστεί, γιατί δεξιότητες που σχετίζονται με το λόγο και την ομιλία (γραφή, ανάγνωση) μπορεί να εξελιχθούν αργότερα σε μαθησιακά προβλήματα.

ποιος είναι ο ρόλος του λογοθεραπευτή;

Ο λογοθεραπευτής έχει την ευθύνη να διερευνήσει την κατάσταση. Εξετάζει τη δυσκολία του παιδιού να μιλήσει στο επίπεδο της πρόσληψης, της επεξεργασίας και της οργάνωσης του λόγου σε προτάσεις, καθώς και της φωνητικής εκφοράς του. Ο λογοθεραπευτής συνεργάζεται στενά με τους γονείς. Σημαντικό είναι να προσαρμοστούν ο λογοθεραπευτής και οι γονείς στο ρυθμό του παιδιού και όχι το αντίθετο. Αυτό προϋποθέτει κατανόηση, υπομονή και σεβασμό προς το παιδί.