Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός απασχολεί όλους τους μαθητές, που επιθυμούν να επιλέξουν το συγκεκριμένο τομέα στον οποίο θα δραστηριοποιηθούν. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, δεν αποτελεί μια τεχνική διαδικασία, αλλά μια συστηματική και σύνθετη συμβουλευτική διαδικασία. Ο ειδικός βοηθάει το νέο άνθρωπο να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του, τις δεξιότητες και κλίσεις του, προκειμένου να μεταβεί με τρόπο λειτουργικό, ανάλογα με την επαγγελματική του ωριμότητα, σε ένα νέο πλαίσιο, το πλαίσιο της εργασίας.